Inschrijvingen

Beste ouders,
 

Nieuwe leerlingen zullen eerst moeten aanmelden via het digitaal aanmeldingssysteem, daarna volgt pas de definitieve inschrijving in onze school op basis van de toegewezen tickets.

De aanmeldingen voor nieuwe leerlingen starten op 1 maart 2021 en eindigen op 31 maart 2021.
Op 26 april 2021 krijg je dan een ‘ticket voor inschrijving’, waarmee je vanaf 3 mei 2021 tot en met 28 mei 2021 kan inschrijven in de toegewezen school. (na afspraak met de school)

Op maandag 25 januari 2021 en donderdag 11 februari 2021 organiseren we samen met Olfa Drie Eiken en Olfa Elsdonk een informatieavond voor ouders van nieuwe kleuters geboren in 2019.  Deze zal dit schooljaar noodgedwongen online plaatsvinden.
Op zaterdag 27 februari 2021 organiseren we een kijkdag zodat jullie de sfeer kunnen komen opsnuiven. Dit kan uiteraard enkel indien de coronaregels het toelaten. We voorzien sowieso een virtueel bezoek doorheen de school op onze website.   Meer informatie volgt later.

Broers en / of zussen van leerlingen die al school lopen op onze school zullen ook dit jaar moeten aangemeld worden via dit digitaal aanmeldingssysteem. (geboortejaar 2019)
Ze blijven ook in dit systeem genieten van een voorrangsperiode tot inschrijven binnen onze school.

Deze voorrangsperiode zal lopen van 25 januari t.e.m. 14 februari 2021.
Midden januari krijg je een brief i.v.m. het eerste inschrijvingsrecht en de maximumcapaciteit per basisschool.
Omdat we een basisschool zijn, hoeven onze kleuters van de derde kleuterklas niet meer ingeschreven te worden voor het eerste leerjaar. Hun
inschrijving loopt automatisch door.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Breng bij inschrijving de Kids-ID mee. (indien u er nog geen hebt, breng dan een uittreksel uit de geboorteakte, de identiteitskaart, het geboortepasje of het trouwboekje mee)

In september van het jaar waarin uw kind zes jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht les te volgen. Ook wanneer het nog op die leeftijd in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek.

Vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kunnen enkel na kennisgeving van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB.
Bij de inschrijving dient een officieel document voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (Kids-ID of SIS-kaart). Elke leerling heeft het recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door zijn of haar ouders.
Voorafgaand aan een eerste inschrijving stelt het schoolbestuur of de school de ouders en de leerling in kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. De inschrijving is geldig na instemming van de ouders met dit project en dit schoolreglement. De leerling wordt , als aan de voorwaarden voldaan wordt, ingeschreven of geweigerd op basis van de weigeringsvoorwaarden. De leerlingen worden chronologisch genoteerd, met vermelding van datum en uur, in het inschrijvingsregister. Leerlingen worden ingeschreven volgens het principe ‘Wie eerst komt, wordt eerst ingeschreven.’

De school kan een leerling weigeren als de onderwijszoekende niet beantwoordt aan de opgelegde toelatingsvoorwaarden:

  • als het kind al eerder werd uitgesloten in die school.
  • als het kind volgens een inschrijvingsverslag georiënteerd werd naar een type van het Buitengewoon Onderwijs (behalve type 8).

Behoudens een definitieve uitsluiting, geldt de inschrijving voor de duur van de hele schoolloopbaan van het kind in de school.

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgifte bewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk.